Spolupráce

-
Improve Your Windows by Learning About Tilt and Turn Windows With the growing popularity of modern windows, it is only natural that you will be looking for some great information on how to improve them. The key to making your windows look their best is in knowing what makes them stand out from the rest. One common quality found in every window is its sturdiness. When you are looking for windows that will not warp or show signs of damage over time, you need to ensure that you choose window blinds that will not cause any problems with the fit or finish of your home. Because the structure of most home windows is what makes them strong, you need to know which type of materials are best suited for the task at hand. The material that is used in most windows is metal. This is because metal is the most durable material that can be used to construct a window, so it is used for most windows in the majority of homes. Metal is often a material that requires little maintenance and is known to be very durable. Aluminum is another popular choice for a material to use in windows. It is light weight and does not require as much in the way of maintenance. It is also a good choice for those who want their windows to offer a sleek and modern look. Tilt and turn windows are not just for those living in apartments or condos, but they are also popular for homes. These windows can offer a lot of benefits to people who live in small spaces. They also provide good insulation between rooms in the home. Because there is no heat loss through glass, the rooms in the home to get warm and comfortable at the same time. Tilt and turn windows can also give your home a contemporary and stylish look, since they are large and high in appeal. The effect is quite amazing when all the windows are completely open and the doors are not shut tight. This allows air to flow in and out of the room and the color contrast is striking. Tilt and turn windows are also a good option for people who are concerned about noise. They are quiet compared to traditional windows. This is because there is no air movement in the structure, and since there is no sound transmission through it, there is no chance of deafening the neighbors. Tilt and turn windows are also beneficial for those with dogs. Since they are open, it will be impossible for dogs to jump into the room. This helps keep the dog safe while getting in and out of the room, as well as making the room less attractive to other animals. If you are wondering how to repair windows, you may find it easier than you first thought. You can bring them up to code with the help of a licensed and bonded professional. They can do an inspection and test the windows to make sure they will not warp over time. If you have only recently purchased your home, you may be feeling overwhelmed by all the things you must consider. Take some time to learn about the basics and pick the right window for your needs. You will find that you have much more to do if you choose the right type of window for your home. Choosing the right type of windows is the first step to choosing the right color scheme for your home. You can also learn about the proper size and material for your home and then decide whether you want one installed or you would prefer the options of installing it yourself. The most important thing you can do is choose wisely when choosing windows. Once you find a style you like, you will be able to enjoy them in your home for years to come.

JAIP, o.p.s. je součástí těchto platforem a klastrů:

Enterprise-Europe Network

Celoevropská síť zaměřená na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj inovačního podnikání. Aktivity české části Enterprise Europe Network jsou realizovány konsorciem jedenácti partnerů koordinovaných Technologickým centrem AV ČR. Česká část sítě Enterprise Europe Network se skládá ze tří modulů: Poradenství pro podnikatele, Inovace a technologický transfer (převádění vědeckých výsledků do podnikatelské praxe) a Projektové poradenství (zvyšování informovanosti o možnostech finančních dotací, grantů a jiných forem podpory vhodných pro české žadatele).

V rámci české části sítě Enterprise Europe Network se pořádá mnoho vzdělávacích i jiných akcí, je zajištěn přístup do databází nabídek a poptávek, poskytováno poradenství v oblastech evropského podnikání, financování projektů z programů EU a ochrany duševního vlastnictví. Většina služeb je poskytována bezplatně.

 

Trilaterální technologická platforma

JAIP působí jako partner Jihočeské hospodářské komory a podílí se na aktivitách, které napomáhají rozvíjet přeshraniční spolupráci mezi Jihočeským krajem, Dolním Bavorskem a Horním Rakouskem, která spočívá především v iniciaci kooperačních projektů podniků a vědeckovýzkumných institucí všech tří regionů, tvorbě kooperační sítě v jednotlivých oborech a využití národních a evropských podpůrných programů.

 

Česká bioplynová asociace, o. s.

Národní technologická platforma sdružuje odborníky a další zájemce o problematiku výroby a využití bioplynu, včetně výzkumu a vývoje v této oblasti, informuje o souvisejících technologiích, zprostředkovává důležité a v praxi osvědčené poznatky a postupy, věnuje se vztahům se státní správou a samosprávou i vztahům na  mezinárodní úrovni. Je zakládajícím členem Evropské bioplynové asociace, členem Českého plynárenského svazu a České technologické platformy pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu.

 

Strojírenský klastr (CGMC družstvo)

Strojírenský klastr je založen na tvorbě hodnotového řetězce od dodavatelů vstupních materiálů, přes kovoobrábění a obecné strojírenství, až po výrobce specializovaných finálních výrobků. Činnost klastru se zaměřuje především na inovace strojírenských výrobků, vyžadující vysoké zapojení navazujících odvětví. Základní prioritou je důraz na interdisciplinární přístup k inovacím a jejich podpora v rámci mezioborové spolupráce.

 

Regionální potravinářský klastr

Klastr byl založen jako prostředí pro spolupráci především malých a středních firem s terciární sférou v regionu jižních Čech. Sdružuje subjekty, které chtějí inovovat, vyvíjet a propagovat nové produkty a nemají dostatečný lidský, technický a finanční potenciál k zajištění celého procesu. Vize klastru je prostřednictvím rozvoje inovativních technologií a výrobních postupů zabezpečit rozvoj produkce tradičních (jiho)českých potravin na vyšší a evropsky specifické kvalitativní úrovni, které budou významně přispívat k zvyšování zdraví české a evropské populace. Cíl klastru je podpořit vnímání jihočeské kvality a zdravotní prospěšnosti u spotřebitelů a zajistit pro jihočeské producenty potravin optimalizovaný ekonomicky efektivní systém pro produkci, prodej a společnou propagaci regionálních zdravých potravin.