Projekty


Vzdělávací projekty
Popularizační projekty
Mezinárodní, meziregionální, přeshraniční projekty
Projekty, zaměřené na rozvoj inovačního potenciálu
Popularizační projekty
FIT DEN s VTPdo projektuzáří 2013 - březen 2014FIT DEN s VTP

Cílem projektu byla propagace zdravého životního stylu  a vědeckých poznatků  (zejména JU v ČB a TZ Freistadt) významných pro rozvoj a propagaci Jihočeského kraje.

BIOTECHNOLOGICKÁ KONFERENCEdo projektuduben 2013 - listopad 2013BIOTECHNOLOGICKÁ KONFERENCE

Biotechnologická konference měla za cíl informovat širokou odbornou i laickou veřejnost o aktuálním stavu a vývoji biotechnologických disciplín v České republice.

VĚDA VE FOTOGRAFIIdo projektučervenec 2012 - červen 2012VĚDA VE FOTOGRAFII

Volně přístupná výstava na náměstí Přemysla Otakara II. přiblížila několik vědeckých témat pracovišť  Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a ústavů Biologického centra Akademie věd. Její součástí byla i fotografická soutěž pro veřejnost na téma živé přírody.

do projektuduben 2010 - říjen 2010ČESKÉ BUDĚJOVICE - MĚSTO VĚDY

Cílem projektu bylo zlepšit kvalitu služeb v cestovním ruchu prostřednictvím zkvalitnění prezentace významných regionálních vědeckých výsledků a tím Českých Budějovic jakožto města vědy v tuzemsku i zahraničí.

Bridge4Innovationdo projektuleden 2010 - prosinec 2012Bridge4Innovation

Bridge4Innovation (B4I) je multifunkční platforma pro podporu a popularizaci výzkumu, vývoje a inovací, tedy platforma spolupráce vybraných klíčových regionálních partnerů s výrazným zapojením podnikatelské a veřejné sféry v rámci Jihočeského kraje.

PROMOTEdo projektuzáří 2009 - únor 2012PROMOTE

Specifické vzdělávací a podpůrné aktivity, které umožnily pracovníkům VaV získat takové kompetence a podporu, které maximálně eliminují možné bariéry jejich zapojení do mezinárodních VaV projektů. 

Realizace projektu v úzké spolupráci s Centrem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i

skrýt seznam produktů
Mezinárodní, meziregionální, přeshraniční projekty
NRGCOMdo projektusrpen 2022 - červen 2026NRGCOM

Projekt NRGCOM má za cíl posílit rozšíření energetických komunit tím, že vytvoří vhodné prostředí pro jejich správné fungování v oblasti Podunají.

TEX-DANdo projektuleden 2023 - červen 2026TEX-DAN

Projekt TEX-DAN se zaměřuje na zlepšení znalostí, přístupů a využití inovativních technologií, podpůrných opatření a politických změn, které přispějí k efektivnějšímu využití oběhových modelů v textilním a módním průmyslu.

do projektučerven 2023 - prosinec 2026CONE
CIREVALCdo projektuduben 2023 - červen 2026CIREVALC

Projekt CIREVALC se zaměřuje na budování a upscaling /rozšiřování/ modelů cirkulární ekonomiky regionálních hodnotových řetězců v oblasti potravinářského, gatronomického a obalového sektoru prostřednictvím budování komunity, posílením znalosti a dovedností z oblasti cirkularity u podniků, nepodnikatelských subjektů a místních komunit a zlepšením politického učení.

 

RECONMATICdo projektuzáří 2022 - únor 2026RECONMATIC

Hlavním cílem projektu RECONMATIC je testovat, validovat a integrovat inovační řešení a nástroje pro CDW management (oběhový a demoliční management) v rámci celého životního cyklu budov a infrastruktury za účelem dosažení změny v rámci stavebního průmyslu v Evropě tak, aby bylo dosaženo nulového odpadu, zlepšení využívání přírodních zdrojů a snížení spotřeby energií. Tohoto bude dosaženo zmírněním a omezením odpadu, bude vyvinut tlak na zvýšení efektivity využívání primárních materiálů za podpory digitalizace, automatizovaných nástrojů a zlepšení rozhodovacích procesů.

CSR-NETdo projektuleden 2022 - prosinec 2022CSR-NET

Cílem přeshraničního projektu CSR-NET je prostřednictvím udržitelné sítě, vzniklé z přeshraničního partnerství, zlepšit osvětu a zapojení organizací veřejné správy do realizace CSR principů.

E-FIXdo projektubřezen 2018 - únor 2021E-FIX

Cílem projektu je připravit evropský trh – se zaměřením na střední a jihovýchodní Evropu včetně zemí Kavkazu – na intenzivnější využívání inovativních mechanismů financování v energetickém sektoru. To má za cíl usnadnit nárůst investic do energetických projektů a služeb.

CE RESPONSIBLEdo projektubřezen 2019 - únor 2022CE RESPONSIBLE

Projekt CE RESPONSIBLE poukazuje na nedostatek znalostí v oblasti podpory v sociálním podnikání. Cílem projektu je vznik databáze/sítě, která usnadní propojení cílových skupin (podnikatelů podporujících CSR a sociální podniky). Důležité je využití jejich zdrojů k podpoře sociálních aktivit a projektů a tím uspokojení potřeb obou stran. Výstupem je samostatně fungující systém formou fyzického/virtuálního propojení.  

 

RoadCSRdo projektuleden 2017 - listopad 2020RoadCSR

Projekt usiluje o to pomoci členským státům EU aplikovat principy společenské odpovědnosti firem (CSR) jako holistický manažerský přístup do malých a středních podniků (MSP). Tím se zvýší jejich konkurenceschopnost a dlouhodobá udržitelnost.

 

CROWDfunding to mainSTREAM innovationdo projektuříjen 2016 - březen 2019CROWDfunding to mainSTREAM innovation

Hlavním cílem projektu je zvýšit efektivitu veřejné/soukromé podpory podnikání spin-off, start-up a sociálních firem za účelem zpřístupnění alternativních zdrojů financování (crowdfunding) a lepšího využití poznatků pro další inovace v Podunají.

 

 

InnoFun do projektuleden 2012 - prosinec 2014InnoFun

Hlavním cílem projektu je zefektivnění regionální inovační politiky ve smyslu odstranění hlavních komunikačních bariér mezi autory inovativních produktů a trhy, resp. uživateli (tzn. zefektivnění transferu inovovaného produktu na trh).

MSB - Innocatdo projektuleden 2012 - prosinec 2014MSB - Innocat

Smyslem je rozvíjet společné aktivity obou regionů při podpoře technologií a inovací a zároveň vytvářet a posilovat image společného technologicky vyspělého regionu Mühlviertel-jižní Čechy.

MSB TECHNETdo projektuzáří 2008 - leden 2011MSB TECHNET

Prostřednictvím společné přeshraniční sítě aktérů v oblasti technologické kompetence byl vymezen Jihočeský kraj, resp. Horní Rakousko, jako oblast s vysokým potenciálem pro technologický rozvoj, vědecko-výzkumnou kariéru a inovační podnikání. 

RAPIDEdo projektubřezen 2008 - srpen 2010RAPIDE

Pomoc malým a středním podnikům s rychlejším uplatněním inovativních produktů a služeb na trhu, a tím ekonomicky stimulovat růst regionů. 

EMERIPAdo projektuduben 2005 - září 2007EMERIPA

Rozvoj evropské metodologie, nástrojů a indikátorů, které umožnily regionálním zástupcům ohodnotit vliv výzkumné a inovační politiky v rámci Evropské unie. 

skrýt seznam produktů