Dotační poradenství

JAIP o.p.s. se již od roku 2006 zabývá dotačním poradenstvím. Máme bohaté zkušenosti s přípravou a realizací řady projektů. Úzce spolupracujeme v regionu s organizacemi a institucemi jako jsou Jihočeská hospodářská komora a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Zde naleznete některé realizované projekty JAIP.

V podmínkách ČR, kde je stále nízká úroveň spolupráce mezi veřejným, vědeckovýzkumným a soukromým sektorem, jsou jedním z hlavních nástrojů podpory jejich vzniku dotační prostředky. V následujícím výčtu jsou uvedené hlavní programy, z nichž je možné dotace získat.

Horizon 2020 

V programu HORIZON 2020 Evropská výzkumná rada financuje špičkový badatelský výzkum ("frontierresearch", tj. výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru), a to napříč všemi obory. Nepodporuje sítě nebo mezinárodní konsorcia, ale individuální řešitele (PrincipalInvestigator, PI) a jejich výzkumné týmy. Řešitel může být jakékoli národnosti, ale zvolená hostitelská instituce se musí nacházet v členském státě EU popř. v zemi asociované k rámcovému programu EU. Jediným kritériem hodnocení je vědecká excelence – jak návrhu projektu, tak samotného řešitele. To kromě předchozích výsledků v oboru předpokládá, že výzkumní pracovníci přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy.

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)

Cílem programu CIP je umožnit přístup k financování zakládání a rozvoje malých a středních podniků a motivovat je k inovačním aktivitám, vytvářet příznivé prostředí ke spolupráci malých a středních podniků (částečně v oblasti přeshraniční spolupráce), propagovat všechny formy inovačního podnikání, environmentálně příznivé inovace, inovační kulturu a administrativní reformy.

Společné technologické iniciativy

Společné technologické iniciativy (Joint Technology Initiative - JTI) jsou nezávislé subjekty, jejichž cílem je vytvořit udržitelné partnerství veřejného a soukromého sektoru a posílit soukromé a veřejné investice na podporu činností výzkumu a vývoje v podobě mezinárodních projektů. Aktivity JTI jsou financovány z veřejných zdrojů a to národních a evropských. Ze strany EU jsou JTI podporovány ze 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. Finanční spolupráce na společných technologických iniciativách spadá v ČR pod zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.

 

Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨